Koszty schizofrenii

Zaburzenie to generuje znaczne koszty finansowe dla całej gospodarki. Największą ich składową są koszty pośrednie (czasowa bądź trwała niezdolność do pracy, zmniejszona produktywność), które mogą być zredukowane między innymi dzięki odpowiedniej opiece medycznej. Szacuje się, że w UE najczęstszą przyczynę utraty pracy stanowią choroby psychiczne – około 30%, przed schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego – 21%, krążeniowego – 11%, nowotwory – 10%.

Pod względem długości zwolnień lekarskich, wśród wszystkich zatrudnionych w 2010 r. –pacjenci psychiatryczni stanowili drugą, po nowotworach grupę z czasem trwania absencji – ponad 16 dni przy średniej 12 dni. W 2009 r wśród wydatków na świadczenia schizofrenia generowała 3,2% wydatków – 907 mln zł, na świadczenia związane z niezdolnością do pracy. W 2010 r. świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy pacjentów ze schizofrenią wyniosły ponad 940 mln zł, w tym 98% stanowiły renty. W 2010 r. – 102 tys. osób pobierało renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej schizofrenią. Koszt jednego dnia hospitalizacji ( do 70 dni ) to 172,50 zł, w przypadku dłuższej hospitalizacji 115 zł. W 2009 r. refundacja leków w schizofrenii – 112 mln zł, schizofrenia i choroby afektywne – 351 mln zł.

Wydatki na renty w schizofrenii są zdecydowanie największą składową kosztów całkowitych, przewyższając prawie dwukrotnie koszt świadczeń zdrowotnych czy refundacji leków.Do znacznego wzrostu kosztów pośrednich zaburzeń psychicznych, które często przekraczają bezpośredni koszt leczenia należy obciążenie opiekunów, tzw. obciążenie opieką nieformalną, najczęściej sprawowaną przez rodziny. Wiąże się ona z kosztami społecznymi, zarówno tymi mierzalnymi, jak obniżony poziom produktywności, wcześniejsza rezygnacja z aktywności zawodowej, zwolnienia lekarskie i niemierzalnymi typu obciążenie psychiczne, spadek jakości życia, pogorszenie stanu zdrowia. Oba typy obciążeń przyczyniają się równocześnie do znacznego wzrostu kosztów pośrednich zaburzeń psychicznych, które często przekraczają bezpośredni koszt leczenia.Schizofrenia pomimo relatywnie niskiego rozpowszechnienia w populacji, z racji przewlekłego przebiegu i wpływu na wiele wymiarów funkcjonowania społecznego stanowi poważne wyzwanie dla polityki zdrowotnej.

Nowoczesna farmakoterapia i specjalistyczne oddziaływania psychoterapeutyczne umożliwiają obecnie wywieranie korzystnego wpływu na przebieg i specyfikę procesu chorobowego w schizofrenii. Skutecznie ograniczając ryzyko nawrotów hospitalizacji, minimalizując konsekwencje somatyczne chorób współwystępujących. Docierając do pacjentów z kompleksową ofertą leczenia, wyposażając ich w wiedzę i umiejętności skutecznego kontrolowania choroby, w tym motywowanie do stałej współpracy z lekarzem i konsekwentne utrzymywanie farmakoterapii, podtrzymywanie pacjentów w rolach społecznych, od momentu rozpoznania, m.in. poprzez umożliwienie dalszej edukacji i utrzymanie się na rynku pracy np. przez zatrudnienie wspomagane, możemy mieć znaczący wpływ na obniżenie kosztów, jakie generuje ta choroba.

Inne

W Polsce na schizofrenię choruje 1 mln osób; przeciętna wieku – to 38,5 l. Wiek w chwili diagnozy –...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Facebook IconZnajdź nas na Google+