STATUT FUNDACJI „PRO DOMO”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Pro Domo”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez niżej wymienione osoby:

 • Aleksandra Kühn-Dymecka
 • Kinga Dymecka
 • Lucyna Muraszkiewicz
 • Zuzanna Muraszkiewicz
 • Henryk Nawrocki
 • Mariusz Nawrocki

zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza ________________ w kancelarii notarialnej w _______________ przy ul. ________________ za numerem repertorium _______________, w dniu ________________, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest Gostomia, wieś położona w województwie mazowieckim, powiat grójecki, gmina Nowe Miasto nad Pilicą.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne podmioty a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i innych fundacji.

§4

Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§5

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

Celami Fundacji są:

 • ochrona zdrowia psychicznego,
 • zapobieganie zagrożeniom marginalizacji i wykluczenia osób chorych na zaburzenia psychiczne,
 • promowanie systemu ochrony zdrowia oraz zasad leczenia osób chorych psychicznie w sposób uwzględniający godność i szacunek chorego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) oraz konwencjami i rekomendacjami Unii Europejskiej,
 • opiniowanie i wspieranie rozwoju prawa dotyczącego osób z zaburzeniami psychicznymi.

§8

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 • organizowanie i prowadzenie placówek leczniczych, których celem jest kompleksowe leczenie psychoterapeutyczne i farmakologiczne zachorowań na zaburzenia psychiczne oraz ryzykownych stanów psychicznych,
 • opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją programów promocji zdrowia psychicznego,
 • opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją programów profilaktyki na rzecz zmniejszania ryzyka zachorowań na zaburzenia psychiczne, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkół średnich,
 • opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją projektów informacyjno – edukacyjnych dla młodzieży, ich rodzin, nauczycieli, lekarzy rodzinnych i pierwszego kontaktu oraz rodzin o podwyższonym ryzyku zachorowania ich członka,
 • prowadzenie profilaktyki wśród osób po pierwszych epizodach choroby psychicznej na rzecz obniżania ryzyka nawrotów choroby w przyszłości,
 • opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją programów zapobiegających tendencjom stygmatyzacji, marginalizacji, dyskryminacji i wykluczania osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją programów aktywizacji edukacyjnej i społecznej osób po przebytych epizodach chorób psychicznych,
 • opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją programów aktywizacji zawodowej osób po przebytych epizodach chorób psychicznych,
 • uczestnictwo w rozwoju badań naukowych z obszaru zdrowia psychicznego, ryzykownych stanów psychicznych, które potencjalnie są obarczone zachorowaniem na zaburzenia psychiczne w przyszłości,
 • opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją programów badań w zakresie wielokierunkowej analizy badawczej obejmującej rozpoznawanie ryzykownych stanów psychicznych, obarczonych prawdopodobieństwem zachorowania w przyszłości, w celu zmaksymalizowania skuteczności metod diagnostycznych i leczniczych,
 • opracowywanie zakresu, metodyki i prowadzenie badań dotyczących projektowania, weryfikowania i oceny skuteczności proponowanych kompleksowych oddziaływań opartych na najnowszych metodach psychoterapeutycznych i rehabilitacji psychiatrycznej oraz skutecznych metod aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • opracowywanie zakresu, metodyki i prowadzenie badań dotyczących oczekiwanych zmian postaw, w wymiarach zrozumienia tolerancji i akceptacji osób chorych psychicznie, w populacji objętej profilaktyką i działaniami prewencyjnymi oraz działaniami zapobiegającymi stygmatyzacji tej grupy pacjentów,
 • przygotowywanie oferty i programów kształcenia profesjonalistów, prowadzenie staży i szkoleń doskonalenia zawodowego dla psychologów, lekarzy, pracowników socjalnych, terapeutów oraz studentów psychologii,
 • współpracę z uczelniami i instytutami naukowymi,
 • prowadzenie i wspieranie innych organizacji i instytucji, które prowadzą działalność zgodną z celami Fundacji wymienionymi w niniejszym Statucie,
 • współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych; współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub podjąć współpracę z inną organizacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec zmianie cele Fundacji.

W ramach realizacji celów statutowych, Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Fundusz Założycielski jest przeznaczony w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na prowadzenie działalności statutowej Fundacji oraz w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą Fundacji.

§10

Dochody Fundacji pochodzą z:

 • funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
 • darowizn oraz zapisów i spadków krajowych i zagranicznych,
 • dotacji, grantów i subwencji osób trzecich, w tym instytucji i organizacji związanych z lecznictwem w zakresie zdrowia psychicznego oraz przemysłu farmaceutycznego,
 • dochodów z darów, ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z aktywów, majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
 • aukcji,
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 • dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • odsetek bankowych,
 • innych dochodów przewidzianych przepisami prawa.

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu jakichkolwiek środków, o których mowa w ust. 1, nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 • udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Fundacji, członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Fundacji, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
 • zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w § 7 i § 8 Statutu.

§11

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia w imieniu i na rzecz Fundacji wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§12

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą w rozmiarach służących realizacji jej celów i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w następujących zakresach:

 • działalność lecznicza i paramedyczna związana z prowadzeniem placówek leczniczych, profilaktyką i promocją zdrowia psychicznego,
 • działalność edukacyjna i wspomagająca edukację w zakresie zdrowia psychicznego,
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rada Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenia, koncesje lub upoważnienia, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§13

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się dnia 31 grudnia 2015 roku.

ROZDZIAŁ V

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§14

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji, zwana dalej także „Radą”,
 • Zarząd Fundacji zwany dalej także „Zarządem”.

§15

Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

Rada Fundacji składa się z od 5 do 13 osób, powoływanych każdorazowo przez Fundatorów, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 Fundatorów, na okres 3 lat.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

Członkowie Rady Fundacji:

 • nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji.

Fundatorzy mogą, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 Fundatorów, podjąć decyzję o odwołaniu członka Rady Fundacji.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

§16

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym.

Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z inicjatywy własnej lub członka Rady albo na wniosek Zarządu lub każdego z Fundatorów.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

W razie równiej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

Tryb działania Rady Fundacji może określać uchwalony przez nią Regulamin Rady.

§17

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • nadzór nad działalnością Fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 • wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji,
 • powoływanie Kapituły, jako honorowego kolegium dla nadawana odznak, medali, orderów oraz wskazywanie honorowych godności.

§18

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 Fundatorów.

Członkami Zarządu Fundacji:

 • nie mogą być członkowie Rady Fundacji ani osoby pozostające z członkami Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.

Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 Fundatorów.

§19

Członkowie Zarządu mogą spośród swego grona powołać Prezesa Zarządu Fundacji.

§20

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd Fundacji:

 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy Fundacji oraz plany finansowe,
 • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 • sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 • przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 • opracowuje struktury organizacyjne Fundacji,
 • ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 • kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 • występuje z wnioskiem w sprawie połączenia Fundacji,
 • podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Tryb działania Zarządu Fundacji może określać uchwalony przez niego Regulamin Zarządu.

§21

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§22

Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego członków.

§23

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

Zmiana Statutu Fundacji

Zmian Statutu Fundacji, w tym zmiany celów Fundacji, dokonują Fundatorzy w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 Fundatorów.

§25

Likwidacja Fundacji

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji oraz w wypadkach określonych w przepisach prawa.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 Fundatorów.

W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni członek Zarządu Fundacji lub inna osoba wyznaczona przez Fundatorów.

Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatorów, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§26

W zakresie prowadzonej przez siebie działalności statutowej, Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, na zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach regulujących tryb i zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Bezpłatne konsultacje

Jeśli nie masz pewności jaki rodzaj psychoterapii wybrać, zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację
- tel. 733 50 50 66; 733 50 50 67; 
22 608 05 53

Porozmawiajmy

Pomóż nam pomagać

Szukam pomocy